TörtaranyFelvásárlás-fejléc.jpg
  • auk2018beado.gif
Általános Szerződési Feltételek
/ÁSZF/

Adásvételi Szerződés

Szerződő felek

Vevő:

Neve: Magyar Aranykereskedő Zrt
Címe: 1137 Budapest, Vígszínház u. 5. fsz. 6.
Cégjegyzékszáma: 01-10-047145 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál bejegyezve
Adószáma: 23475636-2-41
Képviseli: Kulimár Miklós vezérigazgató
E-mail: info@magyararanykereskedo.hu
Engedélyek: K/655/2012/7 PR6772 hatósági engedély

Eladó:

Eladó az a jogképes maga nevében eljáró természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki az adásvételi szerződés részét képező Eladó adatait tartalmazó, regisztrációs adatlapot kitölti.
A regisztrációs adatlapon megadott adatok, az adásvételi szerződés értelmében Eladó adatai.

I. Az adásvételi szerződés tárgya

Az adásvételi szerződés értelmében a szerződés tárgya minden olyan arany ékszer, arany tárgy, amelynek az aranytartalma legalább 333 0/00, 8 karát, továbbá 14 karát, 18 karát vagy nagyobb aranytartalmú tárgyak, ékszerek, érmék, órák, stb., amelyeket Eladó a Vevő székhelyére (fenti címére) eljuttat.
Nem képezheti az adásvételi szerződés tárgyát semmilyen egyéb fém, futtatott, aranyozott ékszer, tárgy, illetve arany por alakban, folyadékban.
Amennyiben a beküldött tárgy nem arany vagy nem felel meg a fent leírtaknak, úgy az adásvételi szerződés nem jön létre a felek között.
A nem arany tárgyakat Vevő 30 napig őrzi, Eladó kérése esetén, postai úton visszaküldi a regisztrációs adatlapon megadott címre, eladó költségére előre egyeztetett áron.

II. Szerződési feltételek

1. Eladó az adásvételi szerződés tárgyának megfelelő aranyat kínál eladásra Vevőnek, akként hogy azt DPD futárszolgálattal eljuttatja Vevő székhelyére. (fenti címre) a futárszolgálat költségét - 3810 Ft - eladó viseli aként, hogy vevő levonja az eladásra kínált arany vételárából.
2. Vevő megvizsgálja a beküldött tárgyat, megállapítja hány karátos arany, illetve hány ezrelék finomságú arany, hitelesített mérlegen megméri a tömegét, egyúttal digitális videofelvételt készít.
3. Vevő tájékoztatja telefonon és SMS-ben vagy E-mail-ben is az Eladót, a megvizsgált arany tárgy karátszámáról, finomságáról, illetve a kikövezés és idegen anyag eltávolítása előtt mért tömegről és a becsült kő nélküli vételárról.
4. Eladó SMS-ben vagy E-mail-ben „árat elfogadom” üzenetet küld arról a telefonszámról, vagy e-mail címről amit a regisztrációs adatlapon megadott.
5. Miután Eladó az árat elfogadta, egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy Vevő a tárgyakat megreszelje, az idegen nem arany anyagokat, köveket, fém rugókat stb. eltávolítsa. Eladó fentiek alapján kártérítési igényt a tárgy roncsolása, sérülése miatt utólag érvényesen nem támaszthat Vevővel szemben, tekintettel arra, hogy az „árat elfogadom” tartalmú üzenettel az adásvételi szerződés létrejött, Vevő továbbiakban az adásvételi szerződés pontjai szerint jár el, egészen a vételár kifizetéséig, ezt követően sajátjaként birtokolja és rendelkezik az Eladó által eladott tárgyakkal.
6. Vevő a kövek és idegen anyagok eltávolítása után, az aranyat hitelesített mérlegen újra megméri, és a mért tömeget megszorozza az Eladó által elfogadott árral.
7. Telefonon és SMS-ben vagy E-mail-ben is részletesen tájékoztatja Eladót az össztömeg szerinti vételárról.

A vételárban Vevő és Eladó a következők szerint állapodnak meg.

Az Interneten, a www.aranyatveszek.hu oldalon közzétett arany finomság, Karát szerinti vételár. Vevő az árat rögzítheti az űrlapon ha ezt elmulasztja , akkor a csomag átvételének napján aktuális felvásárlási ár lesz a vételár.
8. Vételár kifizetése, azonnal indítjuk a banki átutalást.

III. Felek nyilatkozatai

Jelen ÁSZF elfogadásával Eladó kijelenti és elismeri, hogy
- 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy vagy
- gazdálkodó szervezet képviselője és az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében jár el,
- a saját tulajdonát képező arany ékszereket, arany tárgyakat kívánja eladni,
- a vagyontárgy birtoklása, vagy a vagyontárgy megszerzése a Btk. egyetlen rendelkezésébe sem ütközik.

Eladó nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek és szükség esetén bizonyíthatóak. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokat Vevő nem ellenőrzi, de amennyiben Vevő tudomására jut, hogy az Eladó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, Vevő jogosult az adásvételi szerződés megkötését megtagadni.
Eladó vállalja, hogy amennyiben az adásvételi szerződés megkötése során adataiban bármilyen változás történik, azt Vevőnek írásban bejelenti, a változás bekövetkezésétől számított 24 órán belül.

IV. Az adásvételi szerződés létrejötte és megkötésének menete

A regisztrációs adatlap kitöltése után az „Az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteket elfogadom” mező melletti ikonban pipa bejelölésre kattintva Eladó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteket.
Az adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Eladó a jelen szerződési feltételek szerint elküldi a vételre felajánlott arany ékszert vagy arany tárgyat Vevő fenti címére.
SMS-ben vagy E-mail-ben „árat elfogadom” nyilatkozatot, üzenetet küld Vevőnek az e szerzödéshez tartozó regisztrációs adatlapon megadott tefonszámról vagy E-mail címről.

Ennek lépései:

1. A regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg személyes adatait.
2. A regisztrációs adatlap felső sorában található „Az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteket elfogadom” mező melletti ikonban pipa bejelölésre kattintson.
3. A regisztrációs adatlap kitöltése és a pipa bejelölése után a regisztrációs adatlap alján található „Elküld” gombra kattintva megerősítheti, illetve véglegesítheti megadott adatait.
4. Eladó a küldeményt DPD csomagküldő szolgálat igénybe vétele útján küldheti meg Vevő részére.
Ennek feltétele, hogy a küldött tárgy, dolog megfeleljen a szerződés tárgyában leírtaknak, vagyis arany legyen, mennyiségtől függetlenül.
Eladó ezzel a lépéssel a Vevő részére megvételre felajánlja a megküldött arany ékszert vagy arany tárgyat, mely az Eladó eladási ajánlatának minősül.
5. Vevő a csomag megérkezését követően az alábbi lépéseket teszi:

Ellenőrzi a csomag sértetlenségét, sérült csomagolású csomagot nem vesz át.
Ha a beküldött ékszer vagy tárgy nem felel meg az adásvételi szerződés I. pontjának (Az adásvételi szerződés tárgya) visszaküldi a csomagot az Adatlapon megadott címre vagy az VI. pontban leírtak szerint felelős őrzésbe veszi.

V. Vételár megfizetése

Vételár kifizetését Vevő a vizsgálatokat és méréseket követően Eladó tájékoztatásával egyidejűleg, haladéktalanul kezdeményezi azonnali banki átutalással.
A vételár megfizetésével a szerződés teljesül Felek között, továbbiakban egymással szemben nem támaszthatnak semmilyen igényt.

VI. Szerződés nem teljesülése esetén követendő eljárás

Amennyiben a Vevő által visszaküldött csomagot, az Eladó az általa megjelölt címen nem veszi át, és emiatt a csomag a Vevő részére visszaküldésre kerül, úgy ez utóbbi esetben Vevő a Ptk. felelős őrzés (Ptk.196-197. §) szabályai szerint jár el. Eladó tudomásul veszi, hogy az olyan csomagok esetében, amelyek részére visszaküldésre kerülnek, de Eladó azt nem veszi át, illetve amelyek Vevő részére sem kerülnek visszaküldésre, a visszaküldésre igénybevett szolgáltató egyedi őrzési szabályai és általános szerződési feltételei az irányadók.

VII. Panaszkezelés

Amennyiben a szerződés teljesülése során Eladónak panasza, észrevétele vagy kérdése merül fel, úgy azt írásban bejelentheti Vevő felé E-mailen: info@magyararanykereskedo.hu címen vagy postai úton a 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. szám alatti címre küldött levélben.
A Vevő minden panaszt és bejelentést kivizsgál, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül érdemben elintézhető és megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására a Vevő és az Eladó között létrejött szerződés alapján, egyedileg kerül sor. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az Eladó a panasz elutasítását minden esetben indokolással ellátva írásban kapja meg. A Vevő az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet. Amennyiben Eladó a panaszra adott választ nem fogadja el, panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 26 § és 27§-aiban foglaltak szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes Budapest, XIII. Kerület Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat.
A PANASZKEZELÉS LEHETŐSÉGÉNEK CÉLJA, AZ ÜGYFELEINK ELÉGEDETTSÉGÉNEK ELNYERÉSE ÉS ESETLEGES HIBÁINK KORRIGÁLÁSA.

VIII. Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján az Eladó személyes adatainak biztonságos, titkosított kezelése elsődleges követelmény, ezért azt Vevő bizalmasan kezeli, harmadik személynek át nem adja.
Az adatvédelem az Interneten és a postai úton közölt adatokra egyaránt kiterjed.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok:

1. A Vevő www.aranyatveszek.hu internetes honlapját mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja.
2. Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek az Interneten történő szerződés megkötéséhez. Nélkülük a szerződés érvénytelennek minősül. A honlap használatával az Eladó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása miatt keletkező károkért a Vevő nem felel.
3. A Vevő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén az Eladóról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
4. A Vevő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá rendelkezik azokkal a technikai és szervezési feltételekkel eljárási szabályokkal, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
5. A Vevő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget, természeti csapás, terrortámadás vagy bűncselekmény esetén.
6. A Vevő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teszi lehetővé, illetve azokat nem adja át, a Ptk.-ban szabályozott elévülési idő leteltével, pedig megsemmisíti.

IX. Jogi Nyilatkozat

Vevő kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.
A Vevő kijelenti, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság szakági engedélyével. Az Eladó és a Vevő között létrejött szerződésre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései érvényesek.

„Elfogadom a fentiekben ismertetett „Általános Szerződési Feltételeket” és adásvételi szerződést kívánok kötni a Magyar Aranykereskedő Zrt -vel.

Az általános szerződési feltételeket Eladó megismerte, és a benne foglaltakat elfogadta, ezt a tényt az adatlapon az „Általános Szerződési Feltételeket elfogadom” mező melletti ikonban pipa bejelölésével erősíti meg. Ez a bejelölés egyenértékű az aláírással.
check up.jpg aláírás.png
Eladó aláírása űrlapon kipipálással történik
Vevő részéről, Kulimár Miklós ügyvezető aláírása
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.